100102-62จิตวิญญาณความเป็นครู
Teachers’ Spirituality
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์  บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-16:1038.5.17 **052C30273X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,30-27-3
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.05**
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:009.13.10**009C30255X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. วุฒิชัย จงคำนึงศีล
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,30-25-5
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.07.05**
  P3 พฤหัสบดี08:40-12:0018.304018C29281X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. เพ็ญสุดา จิโนการ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P4 พฤหัสบดี08:40-12:009.12.09**009C29290X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.มานิตย์ อรรคชาติ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P5 อังคาร12:50-16:109.13.09**009C30291X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. สุภาวดี วิสุวรรณ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,30-29-1
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P6 พฤหัสบดี08:40-12:0018.305018C30291X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวปัทมาภรณ์ เสือทองปาน
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,30-29-1
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P7 ศุกร์12:50-16:109.12.09**009C29263X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-26-3
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  P8 พฤหัสบดี08:40-12:0038.5.24052C29254X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.บรรจบ บุญจันทร์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-25-4
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.07.06**
  P9 ศุกร์12:50-16:109.14.11**009C27261X    
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. มยุรฉัตร จรัญญา
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-26-1
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  P10 จันทร์16:10-19:309.12.11**009C27243X    
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. โสภิดา โคตรโนนกอก
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,27-24-3
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.07.06**
  P11 อังคาร08:40-12:0017.38017C26251X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. กรกนก ธูปประสม
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,26-25-1
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P12 จันทร์08:40-12:009.06.06**009C25232X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. พัทธนันท์ เกิดคง
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,25-23-2
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.05.06**
  P13 จันทร์08:40-12:009.12.11**009C28262X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-26-2
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P14 พฤหัสบดี08:40-12:009.06.11**009C29272X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. มยุรฉัตร จรัญญา
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-27-2
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
คำอธิบายรายวิชา
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123