100104-62การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา  จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:00-12:0038.4.13 (คู่)052C29290X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี13:00-17:0038.5.18 (คู่)052C30300X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P3 พุธ13:00-17:0038.5.18 (คี่)052C25250X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร.วาสนา กีรติจำเริญ
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P4 อังคาร08:00-12:0038.5.20 (คู่)052C26251X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์
รศ.ดร.วาสนา กีรติจำเริญ
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,26-25-1
สอบปลายภาค:
  P5 อังคาร13:00-17:009.13.09(คู่)009C16160X    
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.อิสรา พลนงค์
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,16-16-0
สอบปลายภาค:
  P6 ศุกร์13:00-17:0038.5.21 (คู่)052C26251X    
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.อิสรา พลนงค์
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-25-1
สอบปลายภาค:
  P7 อังคาร08:00-12:0027.03.05(คี่)029C13130X    
การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.จุลมณี สุระโยธิน
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,13-13-0
สอบปลายภาค:
  P8 จันทร์08:00-12:0038.5.17 (คี่)052C25250X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สิริรัตน์ นาคิน
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P9 พฤหัสบดี13:00-17:009.06.06(คี่)009C26251X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-25-1
สอบปลายภาค:
  P10 พุธ13:00-17:0038.5.21 (คู่)052C24240X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,24-24-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123