100104-62การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา  จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:00-12:0038.5.21 (คู่)052C26251X    
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. วาสนา กีรติจำเริญ
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-25-1
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P2 พฤหัสบดี13:00-17:0038.5.21 (คู่)052C27270X    
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: รศ.ดร. วาสนา กีรติจำเริญ
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P3 พฤหัสบดี13:00-17:0038.5.20 (คี่)052C23230X    
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P4 อังคาร08:00-12:0038.5.20 (คี่)052C26260X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.อิสรา พลนงค์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P5 อังคาร08:00-12:0038.5.18 (คี่)052C25232X    
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-23-2
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P6 จันทร์13:00-17:0038.4.10 (คู่)052C24240X    
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,24-24-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P7 อังคาร08:00-12:0038.4.12 (คู่)052C28280X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
ดร. วิไล วัชรพิชัย
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P8 อังคาร13:00-17:0038.2.12 (คู่)052C28280X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. วิไล วัชรพิชัย
ดร. ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P9 จันทร์08:00-12:0038.5.21 (คี่)052C27270X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สิริรัตน์ นาคิน
ผศ. ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P10 จันทร์13:00-17:0038.5.21 (คี่)052C25250X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สิริรัตน์ นาคิน
ผศ. ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,25-25-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P11 พฤหัสบดี13:00-17:009.06.11(คี่)009C25250X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สิริรัตน์ นาคิน
ผศ. ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P12 พฤหัสบดี08:00-12:009.14.09(คี่)009C26260X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สิริรัตน์ นาคิน
ผศ. ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P13 อังคาร08:00-12:0038.2.07 (คู่)052C17170X    
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สิริรัตน์ นาคิน
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,17-17-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P14 จันทร์08:00-12:0038.4.11 (คี่)052C15150X    
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สิริรัตน์ นาคิน
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,15-15-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P15 จันทร์08:00-12:0038.5.20 (คี่)052C15114X    
ดนตรีศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.อิสรา พลนงค์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,15-11-4
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P16 ศุกร์08:00-12:0038.5.21 (คี่)052C24240X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.จุลมณี สุระโยธิน
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,24-24-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P17 พุธ13:00-17:0018.304018C312110X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.จุลมณี สุระโยธิน
นางอัญชลี ดวงกลาง
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
15-15-0
6-6-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
คำอธิบายรายวิชา
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123