100206-62การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:00-12:0038.5.18 (คู่)052C23230X    
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร13:00-17:0038.5.18 (คี่)052C26260X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมเกียรติ ทานอก
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี08:00-12:0038.5.18 (คี่)052C25232X    
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมเกียรติ ทานอก
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-23-2
สอบปลายภาค:
  P4 พฤหัสบดี08:00-12:0038.4.13 (คี่)052C24240X    
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: นางณัฐธิดา ภูบุญเพชร
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,24-24-0
สอบปลายภาค:
  P5 พฤหัสบดี08:00-12:0038.4.11 (คี่)052C28280X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ชยพล ธงภักดี
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P6 พฤหัสบดี13:00-17:0038.2.08 (คู่)052C28280X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ลลิตา ธงภักดี
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P7 ศุกร์13:00-17:0038.5.21 (คู่)052C27270X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P8 ศุกร์08:00-12:0038.5.18 (คี่)052C25250X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P9 พุธ13:00-17:0038.4.12 (คี่)052C25250X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P10 จันทร์13:00-17:0038.5.18 (คู่)052C26260X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมเกียรติ ทานอก
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P11 พฤหัสบดี13:00-17:0038.4.10 (คู่)052C17170X    
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. กิติพงษ์ ลือนาม
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,17-17-0
สอบปลายภาค:
  P12 อังคาร13:00-17:0038.2.07 (คี่)052C15150X    
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,15-15-0
สอบปลายภาค:
  P13 จันทร์13:00-17:0038.5.20 (คู่)052C24240X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,24-24-0
สอบปลายภาค:
  P14 พฤหัสบดี13:00-17:0038.2.07 (คี่)052C251510X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางณัฐธิดา ภูบุญเพชร
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
15-15-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P15 อังคาร13:00-17:0038.4.11 (คู่)052C16610X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางณัฐธิดา ภูบุญเพชร
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
6-6-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หลักการ แนวคิด การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123