100207-62วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
Learning Management Methodology
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชา  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-17:0038.4.12 (คี่)052C29281X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. วาสนา กีรติจำเริญ
นางอัญชลี ดวงกลาง
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P2 จันทร์13:00-17:009.06.09(คี่)009C26251X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: รศ.ดร. วาสนา กีรติจำเริญ
นางอัญชลี ดวงกลาง
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-25-1
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P3 ศุกร์08:00-12:0038.4.13 (คี่)052C28280X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สิริรัตน์ นาคิน
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P4 พฤหัสบดี13:00-17:0038.4.12 (คู่)052C28280X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สิริรัตน์ นาคิน
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P5 พฤหัสบดี08:00-12:0038.5.20 (คี่)052C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.จุลมณี สุระโยธิน
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P6 อังคาร08:00-12:0038.4.11 (คู่)052C29290X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.จุลมณี สุระโยธิน
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P7 อังคาร13:00-17:0038.5.20 (คี่)052C25250X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P8 ศุกร์08:00-12:0038.2.09 (คี่)052C26260X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P9 ศุกร์13:00-17:0038.5.20 (คู่)052C26260X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
ดร. วิไล วัชรพิชัย
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P10 ศุกร์08:00-12:0038.2.07 (คู่)052C23230X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
ดร. วิไล วัชรพิชัย
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P11 จันทร์08:00-12:0038.5.21 (คู่)052C23230X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. วาสนา กีรติจำเริญ
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P12 จันทร์13:00-17:0038.5.21 (คู่)052C19190X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: รศ.ดร. วาสนา กีรติจำเริญ
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,19-19-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P13 จันทร์13:00-17:0038.4.12 (คี่)052C25250X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.อิสรา พลนงค์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
  P14 พฤหัสบดี08:00-12:0038.5.21 (คี่)052C27270X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 17 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123