402101-62คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับครูเคมี
Fundamental Mathematics for Chemistry Teachers
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประยุกต์ใช้เซตและระบบจำนวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ตรีโกณมิติ เมตริก ลำดับและอนุกรม เพื่อแก้ปัญหาและอธิบายแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น (สมรรถนะ 1.1, 1.2)
รายวิชาต่อเนื่อง:402211
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ประยุกต์ใช้เซตและระบบจำนวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ตรีโกณมิติ เมตริก ลำดับและอนุกรม เพื่อแก้ปัญหาและอธิบายแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น (สมรรถนะ 1.1, 1.2)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123