402025-62เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Chemistry of Natural Products
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาจำแนกชนิดของสารและลักษณะโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีจากธรรมชาติ เข้าใจวิถีชีวสังเคราะห์สารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ สกัด แยก ทำให้บริสุทธิ์ พิสูจน์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ  ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการบูรณาการ ขอบข่ายสาระ ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1, 2.2, 2.4)
เงื่อนไขรายวิชา: 402209
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
จำแนกชนิดของสารและลักษณะโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีจากธรรมชาติ เข้าใจวิถีชีวสังเคราะห์สารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ สกัด แยก ทำให้บริสุทธิ์ พิสูจน์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการบูรณาการ ขอบข่ายสาระ ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1, 2.2, 2.4)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123