401101-62คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
Mathematics for Physics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสามารถวิเคราะห์คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆ ปริพันธ์จำกัดเขต เวกเตอร์และระบบพิกัดต่างๆ พีชคณิตของเวกเตอร์  อนุพันธ์และปริพันธ์ของเวกเตอร์ สมการลากรานต์และสมการแฮมิลตัน โดยใช้กระบวนการสืบค้นและนำมาประยุกต์ใช้กับความรู้ทางฟิสิกส์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (สมรรถนะ 1.1, 1.3)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
สามารถวิเคราะห์คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆ ปริพันธ์จำกัดเขต เวกเตอร์และระบบพิกัดต่างๆ พีชคณิตของเวกเตอร์
อนุพันธ์และปริพันธ์ของเวกเตอร์ สมการลากรานต์และสมการแฮมิลตัน โดยใช้กระบวนการสืบค้นและนำมาประยุกต์ใช้กับความรู้ทางฟิสิกส์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (สมรรถนะ 1.1, 1.3)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123