508428-62การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
Publication Producing by Computer
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการจัดองค์ประกอบของสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตต้นฉบับสิ่งพิมพ์ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร โปสเตอร์ ฯลฯ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
การจัดองค์ประกอบของสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตต้นฉบับสิ่งพิมพ์ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร โปสเตอร์ ฯลฯ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123