414311-62การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Design and Programming
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาหลักการทำงานของเว็บบราวเซอร์ และเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ โครงสร้างของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การเขียนโปรแกรม บนเว็บเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล  และการนำ เว็บไซต์ขึ้นสู่ระบบอินเทอร์เน็ต (Upload) การประยุกต์ใช้งานเว็บไซต์ด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา หรือ งานด้านธุรกิจ เป็นต้น (สมรรถนะ 6.6, 10.1-10.4)
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทำงานของเว็บบราวเซอร์ และเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ โครงสร้างของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การเขียนโปรแกรม บนเว็บเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล
และการนำ เว็บไซต์ขึ้นสู่ระบบอินเทอร์เน็ต (Upload) การประยุกต์ใช้งานเว็บไซต์ด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา หรือ งานด้านธุรกิจ เป็นต้น (สมรรถนะ 6.6, 10.1-10.4)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123