414311-62การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Design and Programming
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาหลักการทำงานของเว็บบราวเซอร์ และเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ โครงสร้างของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การเขียนโปรแกรม บนเว็บเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล  และการนำ เว็บไซต์ขึ้นสู่ระบบอินเทอร์เน็ต (Upload) การประยุกต์ใช้งานเว็บไซต์ด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา หรือ งานด้านธุรกิจ เป็นต้น (สมรรถนะ 6.6, 10.1-10.4)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0032.05.04**044C18171X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. เพ็ญศรี อมรศิลปชัย
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,18-17-1
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.05**
  P2 อังคาร08:40-12:0032.05.04**044C17170X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ขวัญใจ ดีจริง
รศ.ดร. เพ็ญศรี อมรศิลปชัย
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,17-17-0
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.06.05**
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทำงานของเว็บบราวเซอร์ และเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ โครงสร้างของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การเขียนโปรแกรม บนเว็บเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล
และการนำ เว็บไซต์ขึ้นสู่ระบบอินเทอร์เน็ต (Upload) การประยุกต์ใช้งานเว็บไซต์ด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา หรือ งานด้านธุรกิจ เป็นต้น (สมรรถนะ 6.6, 10.1-10.4)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123