414033-62หุ่นยนต์ศาสตร์และระบบอัตโนมัติ
Robotics and Automatic System
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ มอเตอร์ เทคนิคในการโปรแกรมระบบเพื่อให้ทำงานแบบอัตโนมัติ การใช้เทคนิคและขั้นตอนวิธีต่างๆ เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ เช่น การตรวจสอบเส้นทาง การหาเส้นทางที่สั้นที่สุด เป็นต้น (สมรรถนะ 3.1, 3.2)  
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ มอเตอร์ เทคนิคในการโปรแกรมระบบเพื่อให้ทำงานแบบอัตโนมัติ การใช้เทคนิคและขั้นตอนวิธีต่างๆ เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ เช่น การตรวจสอบเส้นทาง การหาเส้นทางที่สั้นที่สุด เป็นต้น (สมรรถนะ 3.1, 3.2)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123