513016-62วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจำลองผล
Electronics Circuit and Simulation
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทฤษฎีเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ โครงสร้างสัญลักษณ์ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำต่างๆ ความรู้เบื้องต้นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ได้แก่ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟท เอสซีอาร์ ไตรแอก ไอซี555 ไอซีออปแอมป์  การทำงานของทรานซิสเตอร์แบบคอมมอนต่างๆ กราฟแสดงคุณลักษณะค่าพารามิเตอร์ การให้ไบอัสวงจรขยายสัญญาณด้วยทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณทางด้านไฟกระแสสลับโดยใช้แบบจำลองทรานซิสเตอร์
เงื่อนไขรายวิชา: 513006
รายวิชาต่อเนื่อง:513017, 513108, 513109
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์12:50-16:1038.4.07 **052C20911X    
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายสันติ ชวนนอก
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
10-9-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ โครงสร้างสัญลักษณ์ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำต่างๆ ความรู้เบื้องต้นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ได้แก่ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟท เอสซีอาร์ ไตรแอก ไอซี555 ไอซีออปแอมป์
การทำงานของทรานซิสเตอร์แบบคอมมอนต่างๆ กราฟแสดงคุณลักษณะค่าพารามิเตอร์ การให้ไบอัสวงจรขยายสัญญาณด้วยทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณทางด้านไฟกระแสสลับโดยใช้แบบจำลองทรานซิสเตอร์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123