203116-62ประติมากรรมเบื้องต้น
Introduction to Sculpture
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรศิลปศึกษา
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประติมากรรมเบื้องต้น ทฤษฎีทางประติมากรรม รูปแบบและประเภทงานประติมากรรม ความสำคัญของวัสดุแต่ละชนิดที่นำมาสร้างงานประติมากรรม เทคนิคและกรรมวิธีสำหรับสร้างงานประติมากรรมเบื้องต้น  ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว (สมรรถนะ 1.1, 1.2)
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประติมากรรมเบื้องต้น ทฤษฎีทางประติมากรรม รูปแบบและประเภทงานประติมากรรม ความสำคัญของวัสดุแต่ละชนิดที่นำมาสร้างงานประติมากรรม เทคนิคและกรรมวิธีสำหรับสร้างงานประติมากรรมเบื้องต้น
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว (สมรรถนะ 1.1, 1.2)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123