108212-62อักษรเบรลล์เบื้องต้น
Basic Braille
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้นประวัติความเป็นมาของอักษรเบรลล์และอักษรเบรลล์ไทย รูปแบบอักษร เบรลล์ ฝึกใช้ชุดกระดานเขียนอักษรเบรลล์ (Slate และ Stylus) เครื่องพิมพ์ดีดเบรลล์ (Brailler) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการเขียนอักษรเบรลล์อังกฤษระดับ 1 และอักษรเบรลล์ไทยระดับ 1  สามารถเขียนและอ่านอักษร เครื่องหมายและสัญลักษณ์ เบรลล์อังกฤษระดับ 1 และเบรลล์ไทยระดับ 1
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้นประวัติความเป็นมาของอักษรเบรลล์และอักษรเบรลล์ไทย รูปแบบอักษร เบรลล์ ฝึกใช้ชุดกระดานเขียนอักษรเบรลล์ (Slate และ Stylus) เครื่องพิมพ์ดีดเบรลล์ (Brailler) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการเขียนอักษรเบรลล์อังกฤษระดับ 1 และอักษรเบรลล์ไทยระดับ 1
สามารถเขียนและอ่านอักษร เครื่องหมายและสัญลักษณ์ เบรลล์อังกฤษระดับ 1 และเบรลล์ไทยระดับ 1
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123