108214-62สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ
Seminar in Special Education
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้นงานวิจัย ประเด็นสำคัญในสังคมปัจจุบันและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นสู่การอภิปราย สามารถนำความรู้มาใช้แสดงความคิดเห็นและความเข้าใจข้อเท็จจริง มีส่วนร่วมในการอภิปรายซักถาม  หาข้อสรุปของปัญหาตามแนวทางเชิงวิชาการ สามารถออกแบบและจัดสัมมนาทางการศึกษาพิเศษ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้นงานวิจัย ประเด็นสำคัญในสังคมปัจจุบันและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นสู่การอภิปราย สามารถนำความรู้มาใช้แสดงความคิดเห็นและความเข้าใจข้อเท็จจริง มีส่วนร่วมในการอภิปรายซักถาม
หาข้อสรุปของปัญหาตามแนวทางเชิงวิชาการ สามารถออกแบบและจัดสัมมนาทางการศึกษาพิเศษ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123