212026-62ประวัติศาสตร์สากล
International History
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรสังคมศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญของโลกในสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก แสดงความคิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ โดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์  
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญของโลกในสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก แสดงความคิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ โดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123