212034-62สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
Environment and Population Studies
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรสังคมศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากร วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคมและคุณภาพชีวิต อธิบายการมีส่วนร่วม  ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:109.06.11**009C28244X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ต้อง พันธ์งาม
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,28-24-4
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 17.35
  P2 จันทร์08:40-12:0036.06.11**050C29272X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ต้อง พันธ์งาม
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,29-27-2
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 17.35
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากร วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคมและคุณภาพชีวิต อธิบายการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123