220108-62ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2
Pali for Studying Buddhism 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย แปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี แต่งฉันทลักษณ์เบื้องต้น แต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลี วิเคราะห์คำภาษาบาลีในภาษาไทย  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
แปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย แปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี แต่งฉันทลักษณ์เบื้องต้น แต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลี วิเคราะห์คำภาษาบาลีในภาษาไทย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123