103325-62การผลิตสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์
Production of Creative Digital Multimedia
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเรียนรู้การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลมัลติมีเดีย การนำแนวคิดสื่อเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในพัฒนาสื่อดิจิทัลมัลติมีเดีย เรียนรู้การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ผู้เรียน ฝึกคิดโครงเรื่อง และเขียนบท ฝึกการออกแบบแผ่นเรื่องราว ออกแบบฉาก ออกแบบปฏิสัมพันธ์  และออกแบบผลย้อนกลับ พัฒนาต้นแบบและสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ ทดสอบการทำงาน และประเมินสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ พิจารณาเผยแพร่สื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลมัลติมีเดีย การนำแนวคิดสื่อเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในพัฒนาสื่อดิจิทัลมัลติมีเดีย เรียนรู้การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ผู้เรียน ฝึกคิดโครงเรื่อง และเขียนบท ฝึกการออกแบบแผ่นเรื่องราว ออกแบบฉาก ออกแบบปฏิสัมพันธ์
และออกแบบผลย้อนกลับ พัฒนาต้นแบบและสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ ทดสอบการทำงาน และประเมินสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ พิจารณาเผยแพร่สื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123