224116-62การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิด วิธีการ และพัฒนาการในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ประเด็นสำคัญต่างๆ ในการศึกษาเปรียบเทียบประชาธิปไตยและสถาบันการเมืองการปกครอง ตัวแสดงทางสังคมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ  
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด วิธีการ และพัฒนาการในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ประเด็นสำคัญต่างๆ ในการศึกษาเปรียบเทียบประชาธิปไตยและสถาบันการเมืองการปกครอง ตัวแสดงทางสังคมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123