224471-62การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Public Administration
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ ในการศึกษาบริบทหน่วยงาน การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะเจตคติคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติตนในหน่วยงาน
รายวิชาต่อเนื่อง:224472
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ ในการศึกษาบริบทหน่วยงาน การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะเจตคติคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติตนในหน่วยงาน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123