211343-60ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและการบริการ 2
French Hotel management and Service 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการใช้คำศัพท์ ประโยคภาษาฝรั่งเศสในโรงแรม ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การร้องเรียน การคืนห้องพัก การบริการในส่วนร้านอาหาร  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1031.06.05**042C90684X    
การจัดการโรงแรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
การจัดการโรงแรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวมยุรี แคนตะ
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
การจัดการโรงแรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-3-33
31-3-28
21-0-21
2-0-2
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การใช้คำศัพท์ ประโยคภาษาฝรั่งเศสในโรงแรม ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การร้องเรียน การคืนห้องพัก การบริการในส่วนร้านอาหาร

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123