416203-64การบริหารกระบวนการระบบดิจิทัล
Digital System Process Improvement
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชากระบวนการสร้างระบบดิจิทัล วิธีการประเมินราคาระบบดิจิทัล วิธีการบริหารโครงการดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ วิธีการออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาเชิงโครงสร้างของระบบดิจิทัล สภาพการณ์ในการพัฒนาระบบดิจิทัลในปัจจุบัน  การพัฒนาระบบดิจิทัลโดยใช้การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ความหมายของคุณภาพระบบดิจิทัล วิธีสร้างคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการและวิธีการทดสอบที่จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาภายในระบบดิจิทัล
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
กระบวนการสร้างระบบดิจิทัล วิธีการประเมินราคาระบบดิจิทัล วิธีการบริหารโครงการดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ วิธีการออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาเชิงโครงสร้างของระบบดิจิทัล สภาพการณ์ในการพัฒนาระบบดิจิทัลในปัจจุบัน
การพัฒนาระบบดิจิทัลโดยใช้การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ความหมายของคุณภาพระบบดิจิทัล วิธีสร้างคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการและวิธีการทดสอบที่จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาภายในระบบดิจิทัล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123