307103-64เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบัญชี
Economics for Accountant
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดดุลยภาพ การประยุกต์ใช้พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน โครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์  การแข่งขันแบบผูกขาด การผูกขาด และการมีผู้ขายน้อยราย และตลาดเกิดใหม่ นโยบายการเงินและการคลัง การค้าและการเงินระว่างประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจ วัฏจักรธุรกิจ
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดดุลยภาพ การประยุกต์ใช้พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน โครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์
การแข่งขันแบบผูกขาด การผูกขาด และการมีผู้ขายน้อยราย และตลาดเกิดใหม่ นโยบายการเงินและการคลัง การค้าและการเงินระว่างประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจ วัฏจักรธุรกิจ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123