307103-64เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบัญชี
Economics for Accountant
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดดุลยภาพ การประยุกต์ใช้พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน โครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์  การแข่งขันแบบผูกขาด การผูกขาด และการมีผู้ขายน้อยราย และตลาดเกิดใหม่ นโยบายการเงินและการคลัง การค้าและการเงินระว่างประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจ วัฏจักรธุรกิจ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์16:10-19:3013.35**013C35233X    
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.สุภาวดี มณีเนตร
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
25-1-24
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดดุลยภาพ การประยุกต์ใช้พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน โครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์
การแข่งขันแบบผูกขาด การผูกขาด และการมีผู้ขายน้อยราย และตลาดเกิดใหม่ นโยบายการเงินและการคลัง การค้าและการเงินระว่างประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจ วัฏจักรธุรกิจ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123