416001-64คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
Mathematics and Statistics for Digital Technologies
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม เมทริกซ์สหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับการรู้จำแบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ  สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์สถิติ วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
พีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม เมทริกซ์สหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับการรู้จำแบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์สถิติ วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123