217110-65ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
Fundamental Principle of Law
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ วิวัฒนาการแห่งกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรมและจารีตประเพณี ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย ระบบกฎหมายที่สำคัญ บ่อเกิดกฎหมาย ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร  ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย การแบ่งประเภทกฎหมาย ประเภทของกฎหมายลายลักษณ์อักษร การใช้และการตีความกฎหมาย ช่องว่างแห่งกฎหมาย สิทธิ การใช้สิทธิ หลักสุจริต
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ วิวัฒนาการแห่งกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรมและจารีตประเพณี ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย ระบบกฎหมายที่สำคัญ บ่อเกิดกฎหมาย ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร
ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย การแบ่งประเภทกฎหมาย ประเภทของกฎหมายลายลักษณ์อักษร การใช้และการตีความกฎหมาย ช่องว่างแห่งกฎหมาย สิทธิ การใช้สิทธิ หลักสุจริต
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123