004119-65การจัดการชีวิต
Living Management
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระรอบรู้สู่โลกกว้าง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาออกแบบชีวิตและการจัดการชีวิตตนเองด้วยการกำหนดเป้าหมายชีวิตและการทำงาน การจัดการตนเองภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง การมีบุคลิกภาพและทักษะทางสังคมในการทำงานที่ดีงาม  สามารถจัดการความขัดแย้ง สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลรอบข้าง ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์09:00-12:0031.07.06(คี่)042C1008515X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ดร. ปิยะมาศ สุรภพพิศิษฐ์
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ห้องสอบ 31.05.06**
ห้องสอบ 31.06.06**
ห้องสอบ 31.07.06**
  P2 จันทร์13:00-16:0031.07.06(คี่)042C100973X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ดร. ปิยะมาศ สุรภพพิศิษฐ์
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ห้องสอบ 31.05.06**
ห้องสอบ 31.06.06**
ห้องสอบ 31.07.06**
  P3 อังคาร09:00-12:0031.07.06(คี่)042C1008713X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายนพดล เพิ่มสมบูรณ์
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ห้องสอบ 31.05.06**
ห้องสอบ 31.06.06**
ห้องสอบ 31.07.06**
  P4 อังคาร13:00-16:0031.07.06(คี่)042C1006535X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายนพดล เพิ่มสมบูรณ์
สำรองให้:
ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
1-1-0
50-42-8
51-3-48
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ห้องสอบ 31.05.06**
ห้องสอบ 31.06.06**
ห้องสอบ 31.07.06**
คำอธิบายรายวิชา
ออกแบบชีวิตและการจัดการชีวิตตนเองด้วยการกำหนดเป้าหมายชีวิตและการทำงาน การจัดการตนเองภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง การมีบุคลิกภาพและทักษะทางสังคมในการทำงานที่ดีงาม
สามารถจัดการความขัดแย้ง สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลรอบข้าง ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123