000401-65คนราชภัฏ
DNA NRRU
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระใส่ใจตัวตน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเรื่องเล่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้เข้ากับสังคมอุดมศึกษา เข้าใจถึงบทบาทของนักศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”  มีความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาราชภัฏ เพื่อนำไปสู่การเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P0 จันทร์17:00-20:00N/AN/AC8300830X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ภาษาญี่ปุ่น ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
สถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์:
ไม่ระบุ5
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P1 จันทร์09:00-12:0036.04.09 (คู่)050C100973X    

สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาไทย ชั้นปี 1
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
ออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
สถาปัตยกรรม ชั้นปี 1อาจารย์:
ดร.วิชาญ พันธุ์ดี
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์09:00-12:0036.05.07(คี่)050C100982X    

สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาไทย ชั้นปี 1
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
ออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
สถาปัตยกรรม ชั้นปี 1อาจารย์:
อ.มัตติกา ชัยมีแรง
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P3 จันทร์13:00-16:0036.04.09 (คู่)050C100982X    

สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาไทย ชั้นปี 1
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
ออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
สถาปัตยกรรม ชั้นปี 1อาจารย์:
นายธานี จงยัง
นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P4 จันทร์13:00-16:0036.05.07(คี่)050C100964X    

สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาไทย ชั้นปี 1
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
ออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
สถาปัตยกรรม ชั้นปี 1อาจารย์:
ดร.กนกพร บุญจูบุตร
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P5 อังคาร09:00-12:0036.05.07(คี่)050C100991X    

สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาไทย ชั้นปี 1
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
ออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
สถาปัตยกรรม ชั้นปี 1อาจารย์:
ผศ.ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P6 อังคาร09:00-12:0036.04.09 (คู่)050C100991X    

สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาไทย ชั้นปี 1
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
ออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
สถาปัตยกรรม ชั้นปี 1อาจารย์:
ผศ.ดร.ปรัชญ์ บุญแซม
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P7 อังคาร13:00-16:0036.04.09 (คู่)050C100982X    

สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาไทย ชั้นปี 1
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
ออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
สถาปัตยกรรม ชั้นปี 1อาจารย์:
ผศ.ดร.กนกมน รุจิรกุล
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P8 อังคาร13:00-16:0036.05.07(คี่)050C100991X    

สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาไทย ชั้นปี 1
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
ออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 1
สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
สถาปัตยกรรม ชั้นปี 1อาจารย์:
ผศ.วุฒิพงศ์ แสนบุดดา
นางสาวสุพัตรา โจกตะคุ
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
เรื่องเล่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้เข้ากับสังคมอุดมศึกษา เข้าใจถึงบทบาทของนักศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”
มีความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาราชภัฏ เพื่อนำไปสู่การเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123