000404-65เช็คอินโคราช
Check in Korat
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระใส่ใจตัวตน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาค้นหาสถานที่น่าสนใจเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว จุดพักผ่อนหย่อนใจ จุดชมวิว จุดถ่ายรูป โคราชจีโอพาร์ค หรือจุดน่าสนใจอื่นของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการศึกษานอกสถานที่ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-18:0027.05.01(คี่)029C51474X    

ชั้นปี 2
ชั้นปี 1อาจารย์:
นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์13:00-18:0027.05.01(คู่)029C50482X    

ชั้นปี 2
ชั้นปี 1อาจารย์:
นางสาวประภานุช ถีสูงเนิน
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P3 อังคาร13:00-18:0027.05.01(คู่)029C50455X    

ชั้นปี 2
ชั้นปี 1อาจารย์:
ดร. วีรอร อุดมพันธ์
สำรองให้:
ชั้นปี 2
ชั้นปี 1
1-1-0
5-4-1
2-2-0
สอบปลายภาค:
  P4 อังคาร13:00-18:0027.05.01(คี่)029C50464X    

ชั้นปี 2
ชั้นปี 1อาจารย์:
นางสาวประภานุช ถีสูงเนิน
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์07:00-12:0032.05.01**044C40319X    
อาจารย์: ดร. วีรอร อุดมพันธ์
สอบปลายภาค:
  K2 อาทิตย์07:00-12:0032.05.01**044C41401X    
อาจารย์: นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ค้นหาสถานที่น่าสนใจเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว จุดพักผ่อนหย่อนใจ จุดชมวิว จุดถ่ายรูป โคราชจีโอพาร์ค หรือจุดน่าสนใจอื่นของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการศึกษานอกสถานที่ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123