207111-65การฟังและพูดในชีวิตประจำวัน
Daily Life Listening and Speaking
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ การรับและแยกแยะข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การออกเสียงที่ถูกต้องตามลักษณะองค์ประกอบในการพูดภาษาอังกฤษในระดับของคำ วลี ประโยคและบทสนทนาสั้น ๆการฝึกปฏิบัติการฟังและพูดสนทนาที่เหมาะสมในสถานการณ์ประจำวัน  
รายวิชาต่อเนื่อง:207112
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การรับและแยกแยะข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การออกเสียงที่ถูกต้องตามลักษณะองค์ประกอบในการพูดภาษาอังกฤษในระดับของคำ วลี ประโยคและบทสนทนาสั้น ๆการฝึกปฏิบัติการฟังและพูดสนทนาที่เหมาะสมในสถานการณ์ประจำวัน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123