207115-65การอ่านและการเขียนเบื้องต้น
Basic Reading and Writing
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทักษะการอ่านและการเขียนแบบบูรณาการเป็นลำดับจากระดับประโยค จนถึงระดับย่อหน้า เข้าใจโครงสร้างของย่อหน้าประเภทต่าง ๆ กลยุทธ์และเทคนิคการอ่านเพื่อการตีความ รูปแบบของภาษารวมถึงการอ้างอิงและคำเชื่อมจากการเดาความหมายจากบริบท  ศึกษาจากบทอ่านที่หลากหลาย ฝึกเขียนย่อหน้า หรือเรียงความสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ใช้การอ่านนอกเวลาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
รายวิชาต่อเนื่อง:207213
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการอ่านและการเขียนแบบบูรณาการเป็นลำดับจากระดับประโยค จนถึงระดับย่อหน้า เข้าใจโครงสร้างของย่อหน้าประเภทต่าง ๆ กลยุทธ์และเทคนิคการอ่านเพื่อการตีความ รูปแบบของภาษารวมถึงการอ้างอิงและคำเชื่อมจากการเดาความหมายจากบริบท
ศึกษาจากบทอ่านที่หลากหลาย ฝึกเขียนย่อหน้า หรือเรียงความสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ใช้การอ่านนอกเวลาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123