306113-65พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fundamentals of Computer and Information Technology
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบดิจิทัล องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบประมวลผล ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางธุรกิจ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบดิจิทัล องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบประมวลผล ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางธุรกิจ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123