208113-65การอ่านเพื่อความเข้าใจ
Reading Comprehension
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการอ่านข้อความหรือบทความผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรม บทความจากนิตยสาร สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และบทความทางวิชาการ โดยการใช้กลยุทธ์และเทคนิคการอ่านต่าง ๆ  ได้แก่ การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน เทคนิคการอ่านเร็ว และการอ่านนอกเวลา
รายวิชาต่อเนื่อง:208114
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
การอ่านข้อความหรือบทความผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรม บทความจากนิตยสาร สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และบทความทางวิชาการ โดยการใช้กลยุทธ์และเทคนิคการอ่านต่าง ๆ
ได้แก่ การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน เทคนิคการอ่านเร็ว และการอ่านนอกเวลา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123