227124-65การประพันธ์ร้อยกรองไทย
Writing for Thai Poetry
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติความเป็นมา รูปแบบ ลักษณะคำประพันธ์ กลวิธีทางวรรณศิลป์ การวิเคราะห์และการประเมินคุณค่ากวีนิพนธ์ ปฏิบัติการแต่งคำประพันธ์ไทยตามฉันทลักษณ์ คุณค่าของกวีนิพนธ์ การใช้ภาษาวรรณศิลป์  
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา รูปแบบ ลักษณะคำประพันธ์ กลวิธีทางวรรณศิลป์ การวิเคราะห์และการประเมินคุณค่ากวีนิพนธ์ ปฏิบัติการแต่งคำประพันธ์ไทยตามฉันทลักษณ์ คุณค่าของกวีนิพนธ์ การใช้ภาษาวรรณศิลป์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123