227124-65การประพันธ์ร้อยกรองไทย
Writing for Thai Poetry
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติความเป็นมา รูปแบบ ลักษณะคำประพันธ์ กลวิธีทางวรรณศิลป์ การวิเคราะห์และการประเมินคุณค่ากวีนิพนธ์ ปฏิบัติการแต่งคำประพันธ์ไทยตามฉันทลักษณ์ คุณค่าของกวีนิพนธ์ การใช้ภาษาวรรณศิลป์  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-17:0036.04.09**050C554312X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
45-43-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา รูปแบบ ลักษณะคำประพันธ์ กลวิธีทางวรรณศิลป์ การวิเคราะห์และการประเมินคุณค่ากวีนิพนธ์ ปฏิบัติการแต่งคำประพันธ์ไทยตามฉันทลักษณ์ คุณค่าของกวีนิพนธ์ การใช้ภาษาวรรณศิลป์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123