306328-65การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับงานธุรกิจ
Mobile Application Development for Business
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการและกระบวนการของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ องค์ประกอบและเครื่องมือพัฒนา การสร้างภาพประกอบเรื่องราว ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การใช้เหตุการณ์ การทำงานกับมีเดียและกราฟิก การทำงานร่วมกับฐานข้อมูล  
รายวิชาต่อเนื่อง:306341, 306342, 306343
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:00-12:0022.5.2**022C871X    
  พฤหัสบดี13:00-17:0022.5.2**022C      
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,8-7-1
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและกระบวนการของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ องค์ประกอบและเครื่องมือพัฒนา การสร้างภาพประกอบเรื่องราว ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การใช้เหตุการณ์ การทำงานกับมีเดียและกราฟิก การทำงานร่วมกับฐานข้อมูล

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123