401185-65การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักฟิสิกส์
Computer Software Applications for Physicists
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์ (วท.บ.)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ ในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ อาทิ โปรแกรมสร้างแผนภาพ โปรแกรมสร้างกราฟจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมสร้างลายวงจรไฟฟ้า โปรแกรมออกแบบสามมิติ และโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง  รวมถึงการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ ในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ อาทิ โปรแกรมสร้างแผนภาพ โปรแกรมสร้างกราฟจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมสร้างลายวงจรไฟฟ้า โปรแกรมออกแบบสามมิติ และโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
รวมถึงการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123