503224-65อุปกรณ์งานระบบอาคาร
Building System Equipment
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้าง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการเลือกใช้ การติดตั้ง การบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบอาคาร อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศภายใน ระบบปรับอากาศ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบขนส่งในแนวดิ่งและแนวราบ  เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบดับเพลิง ระบบความปลอดภัย เทคโนโลยีประหยัดพลังงานภายในอาคาร และ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานภายในอาคาร
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
การเลือกใช้ การติดตั้ง การบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบอาคาร อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศภายใน ระบบปรับอากาศ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบขนส่งในแนวดิ่งและแนวราบ
เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบดับเพลิง ระบบความปลอดภัย เทคโนโลยีประหยัดพลังงานภายในอาคาร และ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานภายในอาคาร
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123