201266-65การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
Graphic Design
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ บัตรเชิญ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ นามบัตร สูจิบัตร ด้วยโปรแกรมตัดต่อสำเร็จรูป เป็นต้น  
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบสิ่งพิมพ์ขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ บัตรเชิญ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ นามบัตร สูจิบัตร ด้วยโปรแกรมตัดต่อสำเร็จรูป เป็นต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123