407424-65การเป็นผู้ฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล
Personal Trainer
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทฤษฎี หลักการ การฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล โดยนำหลักและวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายมาประยุกต์ใช้เพื่อการฝึกการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะบุคคล  การฝึกการออกกำลังกายที่สัมพันธ์ระหว่างร่างกาย และจิตใจ ธุรกิจการออกกำลังกาย จริยธรรม คุณธรรมของการเป็นผู้ฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎี หลักการ การฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล โดยนำหลักและวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายมาประยุกต์ใช้เพื่อการฝึกการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะบุคคล
การฝึกการออกกำลังกายที่สัมพันธ์ระหว่างร่างกาย และจิตใจ ธุรกิจการออกกำลังกาย จริยธรรม คุณธรรมของการเป็นผู้ฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123