407211-65สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย 2
Sport and Exercise Physiology 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชากลไกการทํางานของระบบต่างๆ การตอบสนองของร่างกายต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาเมื่อออกกําลังกายหรือเล่นกีฬา การพัฒนาของระบบต่างๆ ภายในร่างกายจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬา ทั้งแบบฉับพลันหรือการฝึกในระยะยาว การทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ  ฮอร์โมน ส่วนประกอบและชนิดรูปร่างของร่างกาย การทรงสภาพปกติในร่างกายหรือภาวะธํารงดุล การควบคุม อุณหภูมิภายในร่างกายทั้งสภาวะร้อน-เย็น ทั้งขณะฝึกและภายหลังการออกกําลังกาย
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
กลไกการทํางานของระบบต่างๆ การตอบสนองของร่างกายต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาเมื่อออกกําลังกายหรือเล่นกีฬา การพัฒนาของระบบต่างๆ ภายในร่างกายจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬา ทั้งแบบฉับพลันหรือการฝึกในระยะยาว การทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ
ฮอร์โมน ส่วนประกอบและชนิดรูปร่างของร่างกาย การทรงสภาพปกติในร่างกายหรือภาวะธํารงดุล การควบคุม อุณหภูมิภายในร่างกายทั้งสภาวะร้อน-เย็น ทั้งขณะฝึกและภายหลังการออกกําลังกาย
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123