ขั้นตอนการลงทะเบียน
Download เอกสารขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างละเอียด
 

การลงทะเบียน

           เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดให้มาทำการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานได้ โดยให้นักศึกษาเข้าไปที่เว็บไซต์ http://reg.nrru.ac.th ซึ่งจะมีหน้าจอดังรูปที่ 1

 

                                                       รูปที่ 1 หน้าแรกของระบบ

            1. ให้นักศึกษาเลือกที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" เพื่อที่จะเข้าไปใช้งานระบบต่อไป โดยเมื่อเลือกที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" จะได้หน้าจอดังรูปที่ 2

                       รูปที่ 2 หน้าจอสำหรับป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบของนักศึกษา

 

           2. ให้นักศึกษาทำการใส่รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน หลังจากนั้นให้ทำการคลิกเลือกที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" นักศึกษาจะสามารถทำการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานในส่วนของนักศึกษาได้ (หากทำการใส่รหัสประจำตัวนักศึกษาหรือรหัสผ่านผิดให้ทำการใส่รหัสประจำตัวหรือรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง) ถ้าเข้าสู่ระบบสำเร็จ หน้าจอจะปรากฏดังรูปที่ 3                      รูปที่ 3 หน้าจอการใช้งานระบบสำหรับนักศึกษา เมื่อระบบตรวจสอบว่าข้อมูลรหัสประจำตัว และรหัสผ่านถูกต้อง

 

           3. การลงทะเบียน จากรูปที่ 3 ให้นักศึกษาคลิกที่ เมนู "ลงทะเบียน" ด้านซ้ายมือของหน้าจอ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียน ดังรูปที่ 4                      รูปที่ 4 หน้าจอการลงทะเบียน เมื่อคลิกที่เมนู "ลงทะเบียน" จากรูปที่ 3

หมายเหตุ: เมนู "ลงทะเบียน" จะปรากฏเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงการลงทะเบียนเท่านั้น
           จากรูปที่ 4 นักศึกษาสามารถทำการลงทะเบียนได้ 2 แบบ คือลงทะเบียนจากแผนการเรียนหรือจากหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และลงทะเบียน (แบบไม่เป็นไปตามหลักสูตร) โดยการลงทะเบียนจากแผนการเรียน หรือหลักสูตรระบบจะนำเอาวิชาตามหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่มาให้นักศึกษาทำการเลือกเพื่อลงทะเบียน แต่หากเป็นการลงทะเบียนอีกแบบนั้น นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ใส่รหัสวิชาและกลุ่มเรียนที่ต้องการเอง

 

           3.1 ลงทะเบียนจากแผนการเรียน หรือหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
                     จากรูปที่ 4 หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนจากแผนการเรียน หรือหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม "ดึงรายวิชาจากแผน" ระบบจะนำเอาวิชาตามหลักสูตรของนักศึกษามารอไว้เพื่อให้ทำการเลือกลงทะเบียนทันที ดังรูปที่ 5

                      รูปที่ 5 การดึงรายวิชาจากแผนมารอไว้ เพื่อเลือกเป็นรายวิชาลงทะเบียน

 

           3.1.1 การเลือกและลบวิชาเพื่อลงทะเบียน
                     รายวิชาที่อยู่ในพื้นที่ "รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน" ส่วนบนของหน้าจอนั้น หมายถึงรายวิชาที่นักศึกษาต้องการเลือกเพื่อทำรายการลงทะเบียนในครั้งนี้ หากนักศึกษาไม่ต้องการเลือก หรือต้องการลบรายวิชาดังกล่าวออกจากรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน ให้นักศึกษาคลิกที่ข้อความ "[ลบ]" ที่อยู่ด้านหลังของรหัสรายวิชาที่นักศึกษาไม่ต้องการนั้น รายวิชาดังกล่าวก็จะถูกลบออกจาก พื้นที่ "รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน" ดังรูปที่ 6 และ 7 ตามลำดับ

      รูปที่ 6 การลบรายวิชาที่ไม่ต้องการลงทะเบียนออกจากพื้นที่ "รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน"

                       รูปที่ 7 ผลที่ได้จากการลบรายวิชา จะไม่ปรากฏรายวิชาที่ไม่ต้องการในพื้นที่ "รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน"

 

           3.1.2 การเพิ่มรายวิชาเพื่อลงทะเบียน
                     หากนักศึกษาต้องการเพิ่มวิชาลงไปเองนั้นให้ทำการใส่รหัสวิชาที่ต้องการเพิ่มลงในช่องระบุรหัสวิชา (สามารถระบุ "*" เพื่อใช้ในการค้นหารายวิชาจากเงื่อนไขบางส่วนได้ เช่น 4122* หมายถึง รายวิชาใด ๆ ที่ขึ้นต้นด้วย 4122 เป็นต้น) ดังรูปที่ 8                      รูปที่ 8 การค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน

 

           จากรูปที่ 8 จะพบว่า หากพบรายวิชาตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ ระบบจะจำแนกรายวิชาดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ "รายวิชาที่สำรองที่นั่งไว้สำหรับท่าน" (มีรูปตะกร้าอยู่ด้านหลังรหัสวิชา) และ "รายวิชาที่ไม่ได้สำรองที่นั่งไว้สำหรับท่าน" โดยรายวิชาในกลุ่มแรก จะมีรูปตะกร้าไว้ที่ด้านหลังรายวิชา เพื่อแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาดังกล่าวเพื่อการลงทะเบียนได้ (เป็นรายวิชาที่สำรองที่นั่งไว้ให้แก่นักศึกษา) หากไม่ติดเงื่อนไขอื่น ๆ และอีกกลุ่มจะเป็นรายวิชาที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่งไว้ให้แก่นักศึกษาลงทะเบียน ดังนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเลือกรายวิชาในกลุ่มดังกล่าวมาเป็นรายวิชาลงทะเบียนได้
           หากต้องการเลือกรายวิชาใด ๆ เพิ่มเข้าไปในรายวิชาลงทะเบียน ให้คลิกที่รูปตะกร้าด้านหลังรายวิชา ระบบจะนำรายวิชาดังกล่าวไปแสดงในพื้นที่ "รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน" ให้โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 9

                      รูปที่ 9 การเพิ่มรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน

 

           3.1.3 การเลือกวิชาโท
                     หากนักศึกษาต้องการเลือกวิชาโท เพื่อทำการลงทะเบียน ให้นักศึกษาทำการคลิกเลือก "โท" ที่เมนู "เลือกประเภทรายวิชา" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ค้นหา" จะมีรายวิชาโท แสดงในพื้นที่ด้านล่างของรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน หากต้องการเลือกรายวิชาใด ๆ เป็นรายวิชาลงทะเบียน ให้กระทำเหมือนขั้นตอนการเพิ่มรายวิชา ในข้อ 3.1.2

                      รูปที่ 10 การเลือกวิชาโท

 

           3.1.4 การเลือกวิชาเสรี
                     หากนักศึกษาต้องการเลือกวิชาเสรี เพื่อทำการลงทะเบียน ให้นักศึกษาทำการเหมือนข้อ 3.1.3 โดยเลือกประเภทรายวิชาเป็น "เสรี" จากนั้นทำตามขั้นตอนเสมือนการเพิ่มรายวิชาทุกประการ

                      รูปที่ 11 การเลือกวิชาเสรี

 

           3.2 ลงทะเบียนกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนการเรียน หรือหลักสูตร
                     การลงทะเบียนแบบนี้เป็นการลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแผนการเรียน หรือหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ใส่รหัสวิชาและเลือกกลุ่มเรียนเองทุกวิชาที่นักศึกษาทำการลงทะเบียน โดยนักศึกษาคลิกที่เมนู "ลงทะเบียน" จากหน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ จะมีหน้าจอดังรูปที่ 4
                     การเลือกรายวิชาเพื่อลงทะเบียนจะทำได้โดยการค้นหารายวิชาโดยระบุเงื่อนไขของรหัสวิชาบางส่วน หรือทั้งหมดแล้วทำการ คลิกเลือกที่รูปตะกร้าด้านหลังรหัสวิชา เพื่อเลือกเป็นรายวิชาสำหรับการลงทะเบียน ดังรูปที่ 12

                      รูปที่ 12 การค้นหารายวิชา และเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน

                     เมื่อคลิกเลือกรายวิชาที่ต้องการแล้ว ระบบจะนำรายวิชาที่เลือกมาไว้ในพื้นที่ "รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน" นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอื่น ๆ มาลงทะเบียนได้ในกรณีรายวิชานั้นทำการสำรองที่นั่งไว้ให้แก่นักศึกษา (รายวิชาที่มีรูปตะกร้าอยู่ด้านหลังรหัสวิชา) ทั้งนี้จะต้องไม่ติดเงื่อนไขในการลงทะเบียนอื่น ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

           4. การตรวจสอบวิชาที่เลือกลงทะเบียน
                     เมื่อนักศึกษาทำการเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนมาไว้ในพื้นที่ "รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากรายวิชาที่เลือกลงทะเบียนนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น ไม่อยู่ในช่วงหน่วยกิตสูงสุดต่ำสุดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ตารางเรียนซ้ำซ้อน ตารางสอบซ้ำซ้อน เคยผ่านรายวิชาที่เลือกมาแล้ว ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ไม่ผ่านรายวิชาบังคับ เป็นต้น ระบบจะปรากฏข้อความสีแดง แสดงเงื่อนไขที่ทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ พร้อมทั้งไม่แสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเลือกรายวิชาลงทะเบียนของนักศึกษา ดังรูปที่ 13

          รูปที่ 13 หน้าจอลงทะเบียน กรณีการเลือกรายวิชาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                     หากมีข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว นักศึกษาจะต้องทำการปรับรายวิชาลงทะเบียนเพื่อเป็นการแก้ไขรายวิชาให้สอดคล้องกับข้อความที่แจ้งเตือน จนไม่ปรากฏข้อความแจ้งเตือนสีแดง และเมื่อระบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทะเบียน จึงจะถือว่านักศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่เลือก โดยปราศจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว

 

             5. การคำนวณค่าใช้จ่ายก่อนทำการลงทะเบียน
                      เมื่อระบบทำการตรวจสอบเบื้องต้นว่าวิชาที่ลงทะเบียนนั้นสามารถลงทะเบียนได้ และนักศึกษาสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทะเบียนได้ ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน โดยคลิกที่เมนู "คำนวณค่าใช้จ่าย" ด้านซ้ายมือของหน้าจอ แล้วระบบจะแสดงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนครั้งนี้ทั้งหมด ดังรูปที่ 14                      รูปที่ 14 แสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทะเบียน

 

             เมื่อนักศึกษาดูค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วและต้องการทำการลงทะเบียนจริงโดยให้มีการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาลงสู่ฐานข้อมูลให้นักศึกษาทำการเลือกที่เมนู "ถอยกลับ" เพื่อกลับไปยังหน้าจอการลงทะเบียน

 

             6. การยืนยันการลงทะเบียน
                      หากต้องการดำเนินการลงทะเบียนต่อไป ให้ทำการเลือกที่เมนู "ยืนยันการลงทะเบียน" ซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ ระบบจะทำการตรวจสอบวิชาที่นักศึกษาทำการเลือกลงทะเบียนทั้งหมด ว่าวิชาเหล่านั้นมีสามารถลงทะเบียนได้จริงหรือไม่ โดยหากไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ จะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 15                      รูปที่ 15 การตรวจสอบรายการลงทะเบียน และเลือกการแบ่งชำระเงิน ก่อนการยืนยันผลการลงทะเบียน

                     จากรูปที่ 15 นักศึกษาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาที่เลือกลงทะเบียนให้ละเอียดอีกครั้ง เมื่อเป็นที่พอใจแล้ว ให้นักศึกษาเลือกรูปแบบการชำระเงิน ว่าต้องการชำระแบบเต็มจำนวน (งวดเดียว) หรือ แบ่งชำระเป็นงวด (2 งวด)
หมายเหตุ: นักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป จึงจะสามารถแบ่งการชำชะค่าลงทะเบียนเป็น 2 งวดได้ ยกเว้น ปี 1 เทอม 1 และภาคฤดูร้อนของทุกปี เมื่อตรวจสอบรายละเอียด และเลือกรูปแบบการชำระเงินแล้ว ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน"

 

             7. ผลการลงทะเบียน
                      เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาสู่ฐานข้อมูลแล้ว จะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 16

                     

                      รูปที่ 16 หน้าจอแสดงผลการทำการลงทะเบียนได้สำเร็จ

 

           นักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปี 2549 จะปรากฏข้อมูลในการกู้เงินกองทุน ICL โดยสามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ คือ 1. เงินสด 2. กู้บางส่วน 3. กู้ทั้งหมด และระบุจำนวนเงินกู้ จากนั้นกดปุ่มบันทึก ดังรูปที่ 17     

    

                            รูปที่ 17หน้าจอแสดงข้อมูลในการกู้กองทุน ICL

 

           ซึ่งเมื่อถึงขั้นตอนนี้นักศึกษาจะสามารถตรวจสอบผล และประวัติการลงทะเบียน รวมทั้งพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียนได้ โดยคลิกที่ปุ่ม "ผลลงทะเบียน" ดังรูปที่ 18

           

                      รูปที่ 18 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาที่ลงทะเบียน ประวัติการลงทะเบียน และการพิมพ์ใบแจ้งยอด

 

             8. การพิมพ์ใบลงทะเบียน หรือใบแจ้งยอดการชำระเงิน
                      เมื่อนักศึกษาต้องการพิมพ์ใบลงทะเบียน หรือใบแจ้งยอดการชำระเงิน ให้คลิกที่เมนู "ผลการลงทะเบียน" ในหน้าจอหลัก หรือคลิกที่ ปุ่ม "ผลลงทะเบียน" จากรูปที่ 16 กรณีที่นักศึกษาเลือกวิธีการชำระเงินแบบ "ชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน" จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 19 และกรณีเลือกวิธี "แบ่งชำระค่าลงทะเบียนเป็นงวด" ก็จะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 20 ตามลำดับ

             

                      รูปที่ 19 หน้าจอผลการลงทะเบียน กรณีเลือกวิธีการชำระเงินแบบ "ชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน"

 

           

                      รูปที่ 20 หน้าจอผลการลงทะเบียน กรณีเลือกวิธีการชำระเงินแบบ "แบ่งชำระค่าลงทะเบียนเป็นงวด"

 

            เลือกที่รูป เพื่อพิมพ์ใบลงทะเบียน หรือใบแจ้งยอดการชำระเงินผ่านธนาคาร ระบบจะทำการสร้างใบลงทะเบียนให้โดยจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 21                      รูปที่ 21 ใบลงทะเบียน หรือใบแจ้งยอดการชำระเงินผ่านธนาคาร

 

           หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาใช้อยู่มีการต่อเครื่องพิมพ์เอาไว้ นักศึกษาสามารถที่จะทำการพิมพ์ใบลงทะเบียนได้ทันที โดยคลิกที่คำว่า "พิมพ์" ที่ส่วนท้ายของรายงานใบลงทะเบียน ดังรูปที่ 22                      รูปที่ 22 การสั่งพิมพ์ใบลงทะเบียน หรือใบแจ้งยอดการชำระเงินผ่านธนาคาร

 

           9. การออกจากระบบ
                    หากนักศึกษาไม่ต้องการใช้งานอื่น ๆ ในระบบแล้ว ให้นักศึกษาคลิกที่ (ปิด) เพื่อปิดหน้าจอรายงาน จากนั้น คลิกปุ่ม "ถอยกลับ" เพื่อไปยังหน้าหลักของการใช้งาน แล้วเลือกที่เมนู "ออกจากระบบ" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ จึงจะถือเป็นการออกจากระบบที่ถูกต้อง                      รูปที่ 23 การออกจากระบบ

 

การลงทะเบียนล่าช้า

           นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนในช่วงแรกที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดให้ทำการลงทะเบียนในช่วงปกติ สามารถทำการลงทะเบียนได้ในอีกช่วงหนึ่ง ซึ่งเป็นการ "ลงทะเบียนล่าช้า" โดยการลงทะเบียนประเภทนี้ นักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับ โดยอัตราค่าปรับจะคิดเป็นอัตราวันละ 20 บาท เริ่มจากวันแรกที่อนุญาตให้ทำการลงทะเบียนล่าช้าได้ แต่ทั้งนี้กรณีชำระงวดเดียว รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาท กรณีแบ่งชำระ ไม่เกินงวดละ 500 บาท
           การลงทะเบียนล่าช้ามีขั้นตอนเหมือนการลงทะเบียนปกติทุกประการ โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนล่าช้าได้ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และใช้เมนู "ลงทะเบียนล่าช้า" เป็นเมนูในการดำเนินการ

การเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน

           เมื่อนักศึกษาทำการลงทะเบียนและได้ชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว เมื่อถึงช่วงที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดให้ทำการเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน นักศึกษาสามารถทำการเพิ่ม-ถอน รายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้วผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
           รายละเอียดการเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน
           1.) เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของนักศึกษาเอง
           2.) เมื่อทำการเข้าสู่ระบบหากนักศึกษาได้ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไปแล้ว และวันที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงที่เปิดให้ทำการเพิ่ม-ถอน จะมีเมนู "ลงทะเบียนเพิ่มลด" ให้ทำการเลือกที่เมนูนี้เพื่อทำการเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน ดังรูปที่ 24                รูปที่ 24 การเลือกเมนู "ลงทะเบียนเพิ่มลด" เพื่อ การเพิ่ม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน

 

           3.) เมื่อนักศึกษาเลือกที่เมนู "ลงทะเบียนเพิ่มลด" จะปรากฏหน้าจอซึ่งแสดงรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในพื้นที่"รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด" ดังรูปที่ 25                      รูปที่ 25 หน้าจอการลงทะเบียนเพิ่มลดรายวิชา

 

           4.) หากต้องการลดรายวิชา ให้คลิกที่สัญลักษณ์ ในคอลัมน์ "ถอน" ที่ตรงกับรายวิชาที่ต้องการถอน ระบบจะนำรายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ที่พื้นที่ "รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน" ดังรูปที่ 26                      รูปที่ 26 การถอน หรือลดรายวิชา

 

           5.) หากต้องการเพิ่มรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาที่ต้องการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชาบางส่วนหรือทั้งหมดลงในช่อง "ระบุรายวิชา" แล้วคลิกที่ปุ่ม "ค้นหา" ระบบจะนำรายวิชาที่ตรงตามเงื่อนไขที่เลือกมาแสดงดังรูปที่ 27                      รูปที่ 27 การค้นหารายวิชาที่ต้องการเพิ่ม

 

           หากต้องการเพิ่มรายวิชาใด ให้คลิกที่รูปตะกร้าด้านหลังรายวิชา ระบบจำนำรายวิชาดังกล่าวไปแสดงในพื้นที่ "รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน" ให้โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 28                      รูปที่ 28 การเลือกรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม

 

           6.) ระบบจะทำการตรวจสอบวิชาที่ทำการเพิ่ม-ถอนในเบื้องต้นว่าสามารถทำการเพิ่ม-ถอนได้หรือไม่
               6.1) เมื่อระบบทำการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่สามารถทำการเพิ่ม-ถอนได้ นักศึกษาจะต้องปรับแก้รายการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบบระบุเสียก่อน
               6.2) เมื่อระบบทำการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าวิชาที่เลือกเพื่อทำการเพิ่ม-ถอนนั้น สามารถทำการเพิ่ม-ถอนได้ ให้นักศึกษาทำการคลิกที่เมนู "ยืนยันการลงทะเบียน" ด้านซ้ายมือของหน้าจอแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันผลการลงทะเบียนในข้อ 6 - 8 (ของขั้นตอนการลงทะเบียน) ทุกประการ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา

   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123