ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การจัดทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

         ด้วยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 และเพื่อให้ข้อมูลของนักศึกษามีระเบียนประวัติรายบุคคลที่ถูกต้อง  จึงขอให้นักศึกษาเข้าใหม่ดำเนินการตรวจสอบระเบียนประวัติของตนทางระบบบริการการศึกษาหรือเข้าเว็บไซต์ https://reg.nrru.ac.th หัวข้อ “ระเบียนประวัติ” ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2567 หากมีรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถแจ้งได้ที่ลิงก์  >> แบบแก้ไขข้อมูลและทำบัตรนักศึกษา <<

811ca6f3 905b 4e80 ba5f 818e4fce13c9

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2567
 2.ประกาศถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567

         ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด
ในภาคการศึกษาที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2567 นั้น

          ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจพบว่ามีนักศึกษาบางส่วน
ได้ลงทะเบียนรายวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ วิชา 000401 คนราชภัฏ
และวิชา 002101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ไม่ตรงตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด
และรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ วิชา 002315 รู้เท่าทันกลโกง
ไม่ตรงตามเงื่อนไขการรับนักศึกษา ส่งผลให้ผู้ที่ต้องลงทะเบียนตามแผนการศึกษา
ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ดังนั้น จึงดำเนินการถอนรายวิชาของผู้ที่ไม่ลงทะเบียนเป็นไปตามแผนการศึกษา
         ทั้งนี้ ให้นักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 โปรดดำเนินการ ดังต่อไปนี้

          1. ตรวจสอบรายวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามแผนการเรียนที่ต้องลงทะเบียน
                    1.1. สาขาวิชาที่ต้องลงทะเบียนรายวิชา ==000401 คนราชภัฏ==
                    1.2. สาขาวิชาที่ต้องลงทะเบียนรายวิชา ==002101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร==
          2. ตรวจสอบแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ==ตรวจสอบแผนการเรียน==
          3. รายชื่อนักศึกษาที่ถูกถอนรายวิชา
          4. หากนักศึกษาที่ถูกถอนรายวิชาประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ให้ดำเนินการในระยะเวลา
การเพิ่ม – ถอน รายวิชาในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2567
 3.ขั้นตอนยืนยันการลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

       ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 2 หรือ ผู้ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566 - 2567
บันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนเรียน รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567
ในระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2567 นั้น
      ในการนี้เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

ลงทะเบียน GE (P1 67)

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2567
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียน 044-009009 ต่อ 3121, 3122, 3123 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 5.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักศึกษา  >> Click <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123