ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนยืนยันการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

       ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 2 หรือ ผู้ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565 - 2566
บันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนเรียน รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
ในระหว่างวันที่ 4 – 11 ธันวาคม 2566 นั้น
      ในการนี้เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

-GE.png

ประกาศโดย   สำนักส่วเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2566
 2.ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563 – 2564

       ตามที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
กำหนดโครงสร้างให้เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ
จำนวน 25 หน่วยกิต และวิชาเลือก จำนวน 5 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียน
รายวิชาเลือกได้จาก 22 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นั้น

       เพื่อให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ครบโครงสร้างตามที่กำหนด
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563 – 2564 ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน
รายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ==คลิกที่นี่==

 

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2566
 3.ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

       ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลและอัปโหลดหลักฐานทางการศึกษาเข้าระบบตรวจสอบคุณวุฒิ ในระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2566 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ตัดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบบริการการศึกษาของผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขและอัปโหลดหลักฐานทางการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะมีผลทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้ ดั้งนั้นขอให้นักศึกษาที่ถูกตัดสิทธิ์ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ระบบตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา ทางเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2566
  2. ตรวจสอบสถานะผลการอนุมัติหลักฐานทางการศึกษา ดังนี้
    2.1 กรณีสถานะแสดงคำว่า “อนุมัติ” นักศึกษาไม่ต้องดำเนินการสิ่งใดต่อไป
    2.2 กรณีสถานะแสดงคำว่า “ไม่อนุมัติ” ให้แก้ไขข้อมูลและอัปโหลดหลักฐานทางการศึกษาใหม่ ทั้งนี้ให้อัปโหลดเอกสารเป็นไฟล์ชนิด PDF เท่านั้น โดยให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2566
ประกาศโดย   สำรักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2566
 4.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช.

      ให้นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช. เข้าประเมินผู้สอนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566
โดยนักศึกษาสามารถประเมินผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา ดังต่อไปนี้

387646573_859566849044436_6848980329956452620_n.png

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2566
 5.การติดตามผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ภาค กศ.ปช.

           ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ภาค กศ.ปช.
ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 นั้น
           ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ครบถ้วนตามขั้นตอน
จึงขอให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
          1) ศึกษาขั้นตอนการติดตามผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) >>คลิกที่นี่<< 
          2) ตรวจสอบผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ภาค กศ.ปช.  ภาคการศึกษาที่ 1/2566 >>คลิกที่นี่<<

31197e4f3b6cccaf8.jpeg

 

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2566
 6.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียน 044-009009 ต่อ 3121, 3122, 3123 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 7.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักศึกษา  >> Click <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123