คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 2551
  โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  แนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1
  บทที่ 2
  บทที่ 3
  บทที่ 4
  ภาคผนวก ก
  ภาคผนวก ข
  ภาคผนวก ค
  ภาคผนวก ง
  ภาคผนวก จ
  ภาคผนวก ฉ
  ภาคผนวก ช
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123