ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  3/3/2567 - 9/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    27.03.05**   602301
(2) 1,
L12
   402462
(1) 1,
L12
     
    27.03.07**   404019
(3) 1,
L12
  212374
(3) 2,
L12
    
    27.03.08**   317250
(3) 1,
L12
        
    27.03.09**       403021
(3) 1,
L12
   
    27.03.10**       202201
(3) 1,
L12
   
    27.04.07**   210214
(3) 1,
L12
  062306
(3) 13,
L12
    
    27.04.09**   227320
(3) 1,
L12
  219311
(3) 1,
L12
    
    27.04.11**   210312
(3) 1,
L12
  207364
(3) 2,
L12
    
    27.04.13**   207015
(3) 1,
L12
  210461
(1) 1,
L12
 210461
(1) 2,
L12
    
    27.04.15**   210212
(3) 2,
L12
  062306
(3) 14,
L12
    
    27.05.07**  203032
(3) 1,
L12
        
อังคาร    27.03.03**   103034
(3) 1,
L12
  336111
(3) 1,
L12
     
    27.03.05**   317222
(3) 1,
L12
  212373
(3) 1,
L12
    
    27.03.07**   414027
(3) 1,
L12
  416001
(3) 1,
L12
 202431
(3) 2,
L12
 
    27.03.08**   061303
(2) 2,
L12
         
    27.03.09**   513016
(3) 1,
L12
  601311
(3) 1,
L12
    
    27.03.10**   306121
(3) 1,
L17
  414104
(3) 2,
L12
    
    27.04.07**   208111
(3) 2,
L12
   207111
(3) 1,
L12
    
    27.04.09**   207121
(3) 2,
L12
   207115
(3) 3,
L12
    
    27.04.11**   210113
(3) 2,
L12
  210214
(3) 2,
L12
    
    27.04.13**   206206
(3) 3,
L12
  219103
(3) 1,
L12
 061103
(2) 17,
L12
   
    27.04.15**   210171
(3) 2,
L12
  210171
(3) 1,
L12
    
    27.05.06**       103223
(3) 1,
L12
    
    27.05.08**   402241
(2) 2,
L12
    061104
(2) 12,
L12
     
   402241
(2) 1,
L12
          
    27.05.09**   204018
(3) 1,
L12
  204018
(3) 2,
L12
    
พุธ    27.03.05**   317252
(3) 1,
L12
  317222
(3) 2,
L12
    
    27.03.07**   227124
(3) 1,
L12
  201327
(3) 1,
L12
   
    27.03.10**   219121
(3) 1,
L12
  202442
(3) 1,
L12
   
    27.04.07**   208113
(3) 2,
L12
   207252
(3) 1,
L12
    
    27.04.09**   207115
(3) 2,
L12
  210310
(3) 1,
L12
    
    27.04.11**   210121
(3) 2,
L12
   210314
(3) 2,
L12
    
    27.04.13**   210316
(3) 1,
L12
  207106
(3) 1,
L12
 207106
(3) 2,
L12
 
    27.05.08**   217110
(3) 1,
L12
         
    27.05.09**   224111
(3) 1,
L12
         
พฤหัสบดี    27.03.03**       103325
(3) 1,
L12
    
    27.03.05**       317341
(3) 1,
L12
    
    27.03.07**       212374
(3) 1,
L12
    
    27.03.08**   061303
(2) 1,
L12
         
    27.03.09**       414208
(3) 1,
L12
    
    27.03.10**   414104
(3) 1,
L12
        
    27.04.07**   208111
(3) 1,
L12
   208113
(3) 1,
L12
     
    27.04.09**   207115
(3) 1,
L12
  207111
(3) 3,
L12
    
    27.04.11**   207121
(3) 3,
L12
   062306
(3) 4,
L12
    
    27.04.13**   062306
(3) 2,
L12
  061103
(2) 16,
L12
     
    27.04.15**   207102
(3) 1,
L12
  062306
(3) 3,
L12
    
    27.05.09**   204103
(3) 1,
L12
  061201
(2) 4,
L12
 061201
(2) 5,
L12
   
ศุกร์    27.03.03**   306372
(3) 1,
L12
  306372
(3) 2,
L17
    
    27.03.05**   306364
(3) 2,
L17
        
    27.03.07**  201226
(3) 1,
L12
  212373
(3) 2,
L12
    
    27.03.09**   336131
(3) 1,
L12
         
    27.03.10**   306373
(3) 1,
L17
        
    27.04.07**   208121
(3) 1,
L12
   208121
(3) 2,
L12
     
    27.04.09**   207111
(3) 2,
L12
  207121
(3) 1,
L12
     
    27.04.11**   210111
(3) 2,
L12
  210314
(3) 1,
L12
    
    27.04.13**   219102
(3) 1,
L12
   100101
(3) 13,
L12
    
    27.04.15**   062306
(3) 1,
L12
  207001
(3) 2,
L12
     
    27.05.06**   512435
(3) 1,
L12
        
    27.05.07**  203032
(3) 2,
L12
        
    27.05.08**       317232
(3) 2,
L12
    
    27.05.09**       204102
(3) 1,
L12
    
เสาร์    27.04.07**  002101
(3) 2,
L62
   000401
(3) 3,
L62
     
    27.04.09**  002101
(3) 1,
L62
   000401
(3) 1,
L62
     
    27.04.11**          307103
(3) 1,
L62
  
    27.04.13**  002101
(3) 3,
L62
         
    27.04.15**  061204
(2) 1,
L62
 061204
(2) 2,
L62
 000401
(3) 4,
L62
     
    27.05.02**   435511
(3) 1,
L76
  435521
(3) 1,
L76
    
อาทิตย์    27.04.07**  208111
(3) 1,
L62
          
    27.04.09**  061203
(2) 2,
L62
 061203
(2) 3,
L62
        
    27.05.02**   435501
(3) 1,
L76
  435581
(3) 1,
L76
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123