ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  25/2/2567 - 2/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    27.03.03**   061304
(2) 1,
L12
   061304
(2) 3,
L12
     
    27.03.04  201327
(3) 1,
L12
        
    27.03.05**   306111
(3) 2,
L12
        
    27.03.06**   061304
(2) 2,
L12
   061304
(2) 4,
L12
     
    27.03.07**   414473
(3) 1,
L18
  212033
(3) 1,
L12
    
    27.03.08**   061303
(2) 2,
L12
   061303
(2) 8,
L12
     
   061303
(2) 1,
L12
   061303
(2) 7,
L12
     
   061303
(2) 3,
L12
   061303
(2) 5,
L12
     
   061303
(2) 4,
L12
   061303
(2) 6,
L12
     
    27.03.09**   408361
(3) 1,
L18
  408361
(3) 2,
L18
    
    27.03.10**   103371
(3) 1,
L18
        
    27.04.07**   207103
(3) 2,
L12
  227312
(3) 1,
L12
    
    27.04.09**   227212
(3) 1,
L12
  061104
(2) 4,
L12
 100309
(3) 5,
L12
  
    27.04.11**   212034
(3) 2,
L12
  210220
(3) 4,
L12
    
    27.04.13**   061104
(2) 3,
L12
   061104
(2) 17,
L12
 100102
(3) 15,
L12
  
    27.04.15**   207252
(3) 1,
L12
  207111
(3) 2,
L12
    
    27.05.06**  508429
(3) 1,
L12
        
    27.05.07**   061304
(2) 9,
L12
 061304
(2) 8,
L12
  203032
(3) 2,
L12
   
   061304
(2) 8,
L12
 061304
(2) 9,
L12
        
    27.05.08**  204311
(3) 1,
L12
  061301
(2) 4,
L12
     
    27.05.09**   204102
(3) 1,
L12
  061104
(2) 2,
L12
 061208
(3) 2,
L12
   
อังคาร    27.03.03**   061304
(2) 5,
L12
   061304
(2) 7,
L12
     
    27.03.04   103014
(3) 1,
L12
        
    27.03.06**   061304
(2) 6,
L12
   061304
(2) 10,
L12
     
    27.03.07**       308408
(1) 1,
L12
  212033
(3) 2,
L12
  
    27.03.08**   061303
(2) 11,
L12
   061303
(2) 14,
L12
     
   061303
(2) 12,
L12
   061303
(2) 16,
L12
     
   061303
(2) 10,
L12
   061303
(2) 15,
L12
     
   061303
(2) 9,
L12
   061303
(2) 13,
L12
     
    27.03.10**       103471
(3) 1,
L18
    
    27.04.07**   227212
(3) 2,
L12
  207313
(3) 1,
L12
    
    27.04.09**   227322
(3) 1,
L12
  211202
(3) 1,
L12
    
    27.04.11**   206210
(3) 2,
L12
  207209
(3) 1,
L12
    
    27.04.13**   219341
(3) 1,
L12
  207252
(3) 2,
L12
 207111
(3) 3,
L12
 
    27.04.15**   210310
(3) 1,
L12
  210310
(3) 2,
L12
    
    27.05.01**   061305
(2) 4,
L12
   061305
(2) 5,
L12
     
   061305
(2) 3,
L12
   061305
(2) 6,
L12
     
    27.05.07**       508440
(3) 1,
L18
   
    27.05.08**   204102
(3) 2,
L12
  204401
(3) 1,
L18
    
    27.05.09**  204311
(3) 2,
L12
  227450
(1) 1,
L12
  001006
(3) 1,
L12
   
พุธ    27.03.06**   416001
(3) 1,
L12
         
    27.04.07**   061104
(2) 7,
L12
   210210
(3) 1,
L12
    
    27.04.09**   207313
(3) 2,
L12
  227240
(3) 2,
L12
    
    27.04.11**       211343
(3) 1,
L12
    
    27.04.13**   227120
(3) 1,
L12
  062306
(3) 12,
L12
    
    27.04.15**   207111
(3) 1,
L12
  101301
(1) 4,
L12
 210316
(3) 1,
L12
   
    27.05.01**   061305
(2) 1,
L12
         
   061305
(2) 2,
L12
         
    27.05.08**       204401
(3) 2,
L18
    
    27.05.09**       210270
(3) 1,
L12
    
พฤหัสบดี    27.03.03**   210240
(3) 2,
L12
        
    27.03.04   414311
(3) 2,
L12
        
    27.03.05**   103223
(3) 1,
L12
  414311
(3) 1,
L12
    
    27.03.06**   103112
(3) 1,
L12
        
    27.03.07**   103281
(2) 1,
L18
   403021
(3) 1,
L12
   
    27.03.08**     308408
(1) 2,
L12
        
    27.03.09**   103325
(3) 1,
L12
  414033
(3) 1,
L12
    
    27.03.10**   414314
(3) 1,
L12
        
    27.04.07**   207102
(3) 2,
L12
  210114
(3) 1,
L12
    
    27.04.09**   206103
(3) 2,
L12
  211251
(3) 1,
L12
    
    27.04.11**   212131
(3) 2,
L12
  062306
(3) 28,
L12
 062306
(3) 24,
L12
 
    27.04.13**   210316
(3) 2,
L12
  206104
(3) 2,
L12
 101301
(1) 3,
L12
   
    27.04.15**   210112
(3) 1,
L12
  210110
(3) 2,
L12
    
    27.05.02**   435514
(3) 1,
L15
        
    27.05.08**   204103
(3) 1,
L12
  061202
(3) 3,
L12
 061202
(3) 4,
L12
   
    27.05.09**   204023
(3) 1,
L12
  204421
(2) 1,
L18
  204103
(3) 2,
L12
 
ศุกร์    27.03.03**   210240
(3) 1,
L12
        
    27.03.04   336112
(3) 1,
L12
   336112
(3) 1,
L12
     
    27.03.05**   304304
(3) 1,
L12
        
    27.03.06**   306101
(3) 3,
L12
        
    27.03.07**   219323
(3) 1,
L12
  201226
(3) 1,
L12
   
    27.03.08**   306101
(3) 4,
L12
        
    27.03.09**   204018
(3) 1,
L12
        
    27.03.10**   212374
(3) 1,
L12
  212374
(3) 2,
L12
    
    27.04.07**   227240
(3) 1,
L12
  207473
(3) 1,
L18
    
    27.04.09**   210114
(3) 2,
L12
        
    27.04.11**   219411
(3) 1,
L12
        
    27.04.13**   210314
(3) 2,
L12
  207111
(3) 5,
L12
    
    27.04.15**   210312
(3) 1,
L12
  227330
(3) 1,
L12
 210314
(3) 1,
L12
 
    27.05.02**       435513
(3) 1,
L15
    
    27.05.07**  203032
(3) 1,
L12
        
    27.05.08**   204312
(3) 1,
L12
        
    27.05.09**  204461
(3) 1,
L18
        
เสาร์    27.03.04         306372
(3) 1,
L22
   
    27.03.08**  306271
(3) 1,
L22
         
    27.05.02**   435501
(3) 1,
L76
  435511
(3) 1,
L76
    
อาทิตย์    27.05.02**   435513
(3) 1,
L76
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123