ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 11
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  25/2/2567 - 2/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    11.11**  402106
(3) 1,
L12
  402018
(3) 1,
L12
  
    11.14**  402212
(3) 1,
L12
       
    11.24**  401208
(3) 1,
L12
       
    11.26**  401021
(3) 1,
L12
       
    11.34**       403105
(3) 1,
L12
 
    11.36 403106
(3) 1,
L12
  403025
(3) 1,
L12
 
อังคาร    11.11**  402021
(3) 1,
L12
  402027
(2) 1,
L12
   
    11.14**   402343
(3) 1,
L12
  402344
(1) 1,
L12
   
    11.24**  404116
(3) 1,
L12
  404333
(3) 1,
L12
  
    11.26**       401314
(3) 1,
L12
    11.36       403017
(3) 1,
L12
 
    11.409** 403313
(3) 1,
L12
  403371
(1) 1,
L12
     
    11.43** 403356
(3) 1,
L12
       
พุธ    11.11**       402361
(3) 1,
L12
 402362
(1) 1,
L12
    11.24**       401213
(3) 1,
L12
   
    11.26**   401106
(1) 2,
L12
  101302
(1) 24,
L12
    
    11.34** 403103
(3) 1,
L12
    403209
(3) 1,
L12
 
    11.36 403314
(3) 1,
L12
  403221
(3) 1,
L12
 
    11.409**       101302
(1) 25,
L12
    
    11.43**       403252
(1) 2,
L12
 403252
(1) 3,
L12
    11.45**    403204
(3) 1,
L12
 403251
(3) 3,
L12
   
    11.46**       101302
(1) 26,
L12
    
พฤหัสบดี    11.11**   402211
(3) 1,
L12
  402212
(1) 1,
L12
   
    11.14**   402242
(1) 2,
L12
     402242
(1) 1,
L12
    11.24**  401313
(3) 1,
L12
     401106
(1) 6,
L12
    11.26**   401105
(3) 4,
L12
  401106
(1) 5,
L12
   
    11.34**       403105
(3) 1,
L12
   
    11.36       403231
(3) 1,
L12
 
    11.409** 403312
(3) 1,
L12
       
    11.43**   403252
(1) 1,
L12
       
    11.45**       402105
(3) 2,
L12
   
ศุกร์    11.11**  402107
(3) 1,
L12
  402252
(1) 1,
L12
 402112
(1) 1,
L12
    11.14**   402341
(3) 1,
L12
  402342
(1) 1,
L12
   
   402341
(3) 1,
L12
  402342
(1) 1,
L12
   
    11.24**   401399
(1) 1,
L12
  401221
(3) 1,
L12
   
    11.26**  404037
(3) 1,
L12
  401106
(1) 7,
L12
 401106
(1) 4,
L12
    11.34**   403106
(1) 1,
L12
  403104
(1) 1,
L12
   
    11.36    403016
(3) 1,
L12
  403016
(3) 1,
L12
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123